Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, "Investeşte în oameni"
PROEFICIEN
Calificări Profesionale pentru Eficienţă Energetică
Investeşte în Oameni


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 “Acces şi participarea la formare profesională continuă”
Contract de finanţare: POSDRU/164/2.3/S/141674

Descrierea proiectului

Introducere

Asociația Producătorilor de Materiale de Construcții din România, în parteneriat cu Fundația Casa de Meserii a Constructorilor și doi parteneri transnaţionali - Scuola Edile Terni și Formedil–Ente Nazionale per la Formazione e l’Addestramento Professionale, implementează, începând cu data de 2 mai 2014, proiectul ”PROEFICIEN - Calificări Profesionale pentru Eficiență Energetică”, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.

Consorţiul proiectului îşi propune să califice sau să recalifice lucrătorii slab calificaţi sau necalificaţi din sectorul construcţiilor-izolaţia termică a clădirilor.

Proiectul îşi propune o abordare duală în vederea soluţionării problemelor evidenţiate în rândul angajaţilor prin următoarele componente/soluţii:

 • Dezvoltarea și furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională destinată angajaților din sectorul construcțiilor/ materialelor pentru construcții;
 • Dezvoltarea și inovarea conținutului materialelor de curs, introducând elemente de eficiență energetică în diverse programe aferente sectorul construcțiilor;
 • Dezvoltarea unui parteneriat transnațional pentru realizarea schimbului de bune practici și experiențe pe tema instruirii în domeniul creșterii eficienței energetice;
 • Îmbunătățirea accesului la FPC pentru angajații slab calificați sau necalificați din sectorul construcțiilor/ materialelor pentru construcții din perspectiva menținerii locurilor de muncă și creșterii competitivității firmelor, prin corelarea cu cerințele pieței.

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea participării la formarea profesională continuă din partea lucrătorilor slab calificați sau necalificați angajați în sectorul construcțiilor/materialelor pentru construcții, prin calificarea sau recalificarea acestora în ocupații relevante pentru sectorul izolației termice a clădirilor.

Grupul ţintă

Grupul țintă al proiectului este format din angajați necalificați.
Un număr de minim 1200 de angajați vor fi consiliați/orientați profesional, dintre care 700 vor fi selectați pentru participarea la instruire.

Aria de acţiune a proiectului

Proiectul va fi implementat la nivelul următoarelor regiuni:

 • Bucureşti-Ilfov
 • Centru
 • Nord-Est
 • Nord-Vest
 • Sud-Est
 • Sud-Muntenia
 • Sud-Vest Oltenia
 • Vest


Cursuri

Introducere

Proiectul ” PROEFICIEN - Calificări Profesionale pentru Eficiență Energetică” vine cu o ofertă de 6 cursuri de calificare GRATUITE, autorizate de Autoritatea Naţională pentru Calificări, care se adresează unui grup ţintă format din 700 de angajaţi necalificaţi.

Avantajele aduse grupului ţintă:

 • Competențele grupului țintă înregistrat sunt aduse mai aproape de necesitățile reale ale pieței muncii, în mod gratuit pentru participanţi;
 • Confirmarea absolvirii cursurilor, în urma susținerii unui examen, prin intermediul certificatului de absolvire recunoscut de CNFPA (actual Autoritatea Națională pentru Calificări), pentru o anumită categorie ocupaţională;
 • Toți participanții înregistraţi vor beneficia și de servicii de consiliere si orientare profesională specifică angajaților. Informarea și consilierea vocațională presupune identificarea nevoilor specifice ale grupului țintă și consilierea acestora în vederea dezvoltării abilităților și competențelor. In urma acestei activității, grupul țintă va fi orientat spre activitățile viitoare ale proiectului în funcție de profilul acestora: cursuri de calificare/recalificare.
 • La absolvirea cursului, se vor acorda premii/ subvenţii.
 • În cadrul proiectului se vor organiza două stagii de instruire practică în Italia pentru 2 grupe de câte 10 persoane pe o durata de 5 zile, respectiv 40 ore de instruire fiecare, în baza parteneriatului transnațional dezvoltat la nivelul proiectului, pentru realizarea schimbului de bune practici și experiențe pe tema instruirii în domeniul creșterii eficienței energetice.
  Stagiile, sub responsabilitatea Partenerului Scuola Edile Terni- Școala pentru formarea profesională a lucrătorilor din sectorul construcțiilor din Terni, Italia, vor reprezenta un element de motivare și premiere a cursanților care vor atinge rezultatele cele mai bune pe parcursul implementării instruirii în România.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII:

 • Copie BI/CI
 • Copie certificate naştere
 • Copie certificat căsătorie (în cazul femeilor)
 • Copie act de studii
 • Certificat medical în original (apt din punct de vedere medical pentru exercitarea unei ocupații alese din cele 6 corespunzătoare proiectului)


Descriere cursuri


Cod Clasificarea Ocupaţiilor din România  
Cod Nomenclatorul Calificărilor 7134.1.1
Nivel calificare (cf. Cadrului Naţional al Calificărilor 2013) 1
Ore de formare 360 ore (120 - teorie, 240 - practică)
Nivel studii învăţământ general obligatoriu
Competenţe şi deprinderi obţinute după absolvirea cursului
 • Competențe privind lucrul în șantierele de construcții (comunicare şi numeraţie, utilizarea calculatorului și prelucrarea informației, comunicare în limba modernă, dezvoltare personală în scopul obţinerii performanţei, igiena şi securitatea muncii, organizarea locului de muncă, igiena şi securitatea muncii, pregătire pentru integrarea la locul de muncă, satisfacerea cerinţelor clienţilor, rezolvarea de probleme specifice, noţiuni generale despre construcţii, materiale de construcţii şi instalaţii, planuri pentru construcţii)
 • Competențe ocupaționale (izolaţii hidrofuge sub pereţi din zidărie, izolaţii termice la pereţi, izolaţii fonice la pereţi)

Descrierea generală a ocupaţiei
  Lucrătorii în izolații își practică ocupația în sectorul construcţiilor, ca angajați în cadrul unor companii de diverse dimensiuni care execută lucrări pentru construcţii civile, industriale, agricole, edilitare, hidrotehnice ș.a. sau ca persoane fizice. Lucrătorii în izolații desfăşoară lucrări de izolaţii hidrofuge sub pereţi din zidărie, izolaţii termice la pereţi, izolaţii fonice la pereţi etc.
  Munca se desfășoară numai în cadrul echipei, alături de alți lucrători izolatori și, după caz, alături de alte categorii de muncitori, sub coordonarea directă a șefului de echipă, a șefului punctului de lucru și a șefului de șantier.
  Lucrătorii în izolații își desfășoară activitatea, în funcție de obiectul de construcție, la nivelul solului, la înălțime sau sub cota terenului, în orice anotimp și în diverse condiții meteorologice, ceea ce induce riscuri de accidentare și suprasolicitare a organismului, riscuri față de care trebuie să cunoscă și să iși ia măsuri de protecție. Drept urmare, pentru practicarea ocupației de lucrător în izolații sunt necesare capacităţi de rezistenţă la efort și de lucru în condiţii de înălţime.
  Lucrătorii în izolații execută lucrările pe bază de proceduri stricte, respectând indicaţiile conducătorilor direcţi.

Cod Nomenclatorul Calificărilor  
Cod Clasificarea Ocupaţiilor din România 712405
Nivel calificare (cf. Cadrului Naţional al Calificărilor 2013) 2
Ore de formare 720 ore (240 - teorie, 480 - practică)
Nivel studii învăţământ general obligatoriu
Competenţe şi deprinderi obţinute după absolvirea cursului
 • Competențe privind lucrul în șantierele de construcții (comunicare în limba oficială, comunicare în limbi străine, competențe de bază în matematică, științe și tehnologie, competențe informtice, competența de a învăța, competențe sociale și civice, competențe antreprenoriale, competența de exprimare cultural, organizarea locului de muncă, aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă, aplicarea normelor de protecţie a mediului, asigurarea calităţii lucrărilor executate, întreţinerea echipamentelor de lucru)
 • Competențe ocupaționale (asigurarea materialelor pentru lucrările de izolaţii, pregătirea suprafeţelor suport în vederea izolării termice, realizarea izolaţiilor termice la elementele de construcţie şi instalaţii, executarea lucrărilor de protecţie a izolaţiilor termice, montarea/demontarea schelelor şi eşafodajelor)

Descrierea generală a ocupaţiei
  Izolatorii termici își practică ocupația în sectorul construcţiilor, ca angajați în cadrul unor companii de diverse dimensiuni care execută lucrări pentru construcţii civile, industriale, agricole, edilitare, hidrotehnice ș.a. sau ca persoane fizice.
  Munca se desfășoară numai în cadrul echipei, alături de alți izolatori termici și, după caz, alături de alte categorii de muncitori, sub coordonarea directă a șefului de echipă, a șefului punctului de lucru și a șefului de șantier.
  Izolatorii termici își desfășoară activitatea, în funcție de obiectul de construcție, la nivelul solului, la înălțime sau sub cota terenului, în orice anotimp și în diverse condiții meteorologice, ceea ce induce riscuri de accidentare și suprasolicitare a organismului, riscuri față de care trebuie să cunoscă și să iși ia măsuri de protecție.   Drept urmare, pentru practicarea ocupației de izolator termic sunt necesare capacităţi de rezistenţă la efort și de lucru în condiţii de înălţime.
  Izolatorii termici execută lucrările pe bază de proceduri stricte, respectând indicaţiile conducătorilor direcţi.
  Izolatorii termici cunosc tehnologiile de execuție a termoizolațiilor și își însușesc procedurile specifice obiectului de construcție stabilite și aduse la cunoștința sa de către conducătorul direct și acționează conform acestora, calitatea lucrărilor executate decurgând din respectarea cu strictețe a acestora.
  Izolatorii termici răspund pentru executarea sarcinilor primite în exercitarea ocupației și își adaptează comportamentul la contextul locului de muncă și a situațiilor ce apar în procesul de muncă.
  Principalele atitudini necesare pentru exercitarea ocupației de izolator termic sunt: disciplina, seriozitatea, preocuparea profesională, responsabilitatea şi atenţia.

Cod Nomenclatorul Calificărilor 7132.1.1
Cod Clasificarea Ocupaţiilor din România  
Nivel calificare (cf. Cadrului Naţional al Calificărilor 2013) 1
Ore de formare 360 ore (120 - teorie, 240- practică)
Nivel studii învăţământ general obligatoriu

Competenţe şi deprinderi obţinute după absolvirea cursului
 • Competențe privind lucrul în șantierele de construcții (comunicare şi numeraţie, utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei, comunicarea în limba modern, dezvoltarea personală în scopul obţinerii performanţei, igiena şi securitatea muncii, lucrul în echipă, organizarea locului de muncă, pregatirea pentru integrarea la locul de munca, tranzitia de la scoala la locul de munca, rezolvarea de problem, satisfacerea cerintelor clientilor, notiuni generale despre constructii, materiale de constructii si instalatii, planuri de construcţii);
 • Competențe ocupaționale (prelucrarea materialelor, tencuieli obişnuite drişcuite, zugrăveli simple, vopsitorii simple, placaje de faianţă, pardoseli din gresie).

Descrierea generală a ocupaţiei
  Ocupaţia se practică în sectorul construcţiilor, în cadrul unor companii de dimensiuni foarte diferite care execută lucrări pentru construcţii civile, industriale, edilitare şi de uz gospodăresc, etc.
  Lucrătorul finisor în construcţii execută lucrări pentru construcţii civile, industriale şi edilitare, atât la interior cât şi la exterior, iar gama de lucrări executate de acesta cuprinde tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, executarea placajelor de faianţă şi a padoselilor din gresie. Lucrătorul finisor pentru construcţii îşi desfasoară activitatea cunoscând: tipurile de construcţii şi clasificarea lor după anumite criterii, elementele de constructii ale unei clădiri, materiale de construcţii după tipuri si proprietăţi.

Cod Nomenclatorul Calificărilor 7141.2.1
Cod Clasificarea Ocupaţiilor din România  
Nivel calificare (cf. Cadrului Naţional al Calificărilor 2013) 2
Ore de formare 720 ore (240 - teorie, 480 - practică)
Nivel studii învăţământ general obligatoriu

Competenţe şi deprinderi obţinute după absolvirea cursului
 • Competențe privind lucrul în șantierele de construcții (comunicare şi numeraţie, utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei, comunicare în limba modernă, asigurarea calităţii, dezvoltare personală în scopul obţinerii performanţei la locul de muncă, igiena şi securitatea muncii, lucrul în echipă);
 • Competențe ocupaționale (materiale pentru finisaj, studiul culorilor, zugrăveli complexe, ipsoserii, vopsitorii complexe, lucrări de tapetare).

Descrierea generală a ocupaţiei
  Ocupaţia se practică în sectorul construcţiilor, în cadrul unor companii de dimensiuni foarte diferite care execută lucrări pentru construcţii civile, industriale, edilitare şi de uz gospodăresc, etc.
  Zugravul, ipsosar, tapetar, vopsitor este muncitorul în construcţii, a cărui activitate se compune din realizarea finisajelor. Lucrările de finisaj prin care se aplică pe suprafaţa elementelor de construcţie un strat subţire dintr-o suspensie de pigmenţi în apă se numesc zugrăveli.
  Dacă stratul este alcătuit dintr-o suspensie de pigmenţi în ulei sau emulsii de liant în apă, lucrările de finisaj se numesc vopsitorii.
  Finisarea suprafeţelor se poate face prin tapetare. Aceste lucrări se execută în scopul protejării hidrofuge, ignifuge şi anticorozive a suportului pe care se execută. De asemenea, executarea zugrăvelilor, tapetărilor şi vopsitoriilor se face în scopul menţinerii suportului în condiţii de igienă şi pentru a crea un aspect decorativ.
  Zugravul, ipsosar, tapetar, vopsitor trebuie să identifice materialele de bază folosite la lucrările de zugrăveli ipsosării, tapetări şi vopsitorii, precum şi utilizarea uneltelor, sculelor şi dispozitivelor simple, manuale şi mecanizate.
  Calitatea execuţiei decurge din respectarea riguroasă a tehnologiilor, muncitorii având obligaţia de a îndeplini pe tot parcursul activităţilor cerinţele din proiectul de execuţie al lucrării, precum şi normativele tehnice în vigoare.

Cod Nomenclatorul Calificărilor  
Cod Clasificarea Ocupaţiilor din România 712416
Nivel calificare (cf. Cadrului Naţional al Calificărilor 2013) 2
Ore de formare 720 ore (240 - teorie, 480 - practică)
Nivel studii învăţământ general obligatoriu

Competenţe şi deprinderi obţinute după absolvirea cursului
 • Competențe privind lucrul în șantierele de construcții (organizarea locului de muncă, aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă, aplicarea normelor de protecţie a mediului, asigurarea calităţii lucrărilor executate, întreţinerea echipamentelor de lucru, asigurarea materialelor pentru lucrările de construcții);
 • Competențe ocupaționale (pregătirea stratului suport în vederea montării sistemului opac de termoizolare, realizarea structurii de susţinere a stratului termoizolant, montarea stratului termoizolant, rigidizarea stratului termoizolant, finisarea sistemului opac de termoizolare).

Descrierea generală a ocupaţiei
  Ocupaţia se practică în sectorul construcţiilor, în cadrul unor companii de dimensiuni diferite care execută lucrări pentru construcţii civile, industriale, edilitare şi de uz gospodăresc, construcţii şi amenajări hidrotehnice etc.
  Montatorii sistemelor opace de termoizolare pentru clădiri îşi pot desfăşura activitatea ca angajaţi în cadrul companiilor de profil sau în sistem independent, ca persoane fizice autorizate, pentru eficientizarea energetică a construcțiilor rezidențiale multi sau mono familiale existente (tip bloc de locuințe și locuințe individuale) și a clădirilor noi, rezidențiale sau nerezidențiale.
  Munca se desfăşoară numai în echipă, alături de alţi izolatori și împreună cu diverse categorii de muncitori, sub coordonarea directă a şefului de echipă, de punct de lucru sau a şefului de şantier. În mod obişnuit, muncitorii lucrează în contexte foarte variate, pe suprafaţa solului, sub cota solului sau la înălţime, în orice anotimp, în condiţii meteorologice diverse, fiind supuşi unor riscuri variate de accidentare.
  Lucrările se execută pe baza unor proceduri stricte, respectându-se indicaţiile conducătorilor direcţi.
  Muncitorii montatori de sisteme opace de termoizolare își asumă responsabilitatea pentru executarea sarcinilor în domeniul profesional specific și își adaptează propriul comportament în diverse contexte pentru rezolvarea problemelor de la locul de muncă.
  În funcţie de faza de lucru şi de tipul lucrărilor efectuate, montatorii sistemelor opace colaborează cu alte categorii de muncitori: tinichigii industriali, zidari, montatori sisteme tâmplărie termoizolantă, ipsosari, electricieni, muncitori finisori, instalatori sanitari, termici, de ventilaţie etc.
  Calitatea execuţiei decurge din respectarea riguroasă a tehnologiilor, muncitorii având obligaţia de a îndeplini pe tot parcursul activităţilor cerinţele din proiectul de execuţie al lucrării, precum şi normativele tehnice în vigoare.
  Pentru practicarea ocupaţiei sunt necesare capacităţi de rezistenţă la efort, lucru în condiţii de înălţime, de realizare a activităţilor în condiţii procedurale stricte, cu un anumit grad de autonomie.
Atitudinile principale cerute la locul de muncă sunt: disciplina, seriozitatea, preocuparea profesională, responsabilitatea şi atenţia.

Cod Nomenclatorul Calificărilor  
Cod Clasificarea Ocupaţiilor din România 712410
Nivel calificare (cf. Cadrului Naţional al Calificărilor 2013) 2
Ore de formare 720 ore (240 - teorie, 480 - practică)
Nivel studii învăţământ general obligatoriu

Competenţe şi deprinderi obţinute după absolvirea cursului
 • Competențe privind lucrul în șantierele de construcții (organizarea locului de muncă, aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă, aplicarea normelor de protecţie a mediului, asigurarea calităţii lucrărilor executate, întreţinerea echipamentelor de lucru, asigurarea materialelor pentru lucrările de construcții);
 • Competențe ocupaționale (deplasarea în vederea efectuării montajelor, pregătirea locurilor de montaj al tâmplăriilor, montarea sistemelor de tâmplărie, aplicarea mecanismelor independente ale tâmplăriilor, asigurarea controlului funcţional al tâmplăriilor).

Descrierea generală a ocupaţiei
  Ocupaţia se practică în sectorul construcţiilor, în cadrul unor companii de dimensiuni diferite care execută lucrări pentru construcţii civile, industriale, edilitare şi de uz gospodăresc, construcţii şi amenajări hidrotehnice etc.
  Muncitorii îşi pot desfăşura activitatea ca angajaţi în cadrul companiilor de profil sau în sistem independent, ca persoane fizice autorizate, pentru montarea sistemelor opace de termoizolare pentru clădiri, care conduc la eficientizarea energetică a construcțiilor rezidențiale multi sau mono familiale existente (tip bloc de locuințe și locuințe individuale) și a clădirilor noi, rezidențiale sau nerezidențiale.
  Munca se desfăşoară numai în echipă, alături de izolatori și împreună cu diverse categorii de muncitori, sub coordonarea directă a şefului de echipă, de punct de lucru sau a şefului de şantier. În mod obişnuit, muncitorii lucrează în contexte foarte variate, pe suprafaţa solului, sub cota solului sau la înălţime, în orice anotimp, în condiţii meteorologice diverse, fiind supuşi unor riscuri variate de accidentare.
  Lucrările se execută pe baza unor proceduri stricte, respectându-se indicaţiile conducătorilor direcţi.
  Muncitorii montatori de sisteme de tâmplărie termoizolantă își asumă responsabilitatea pentru executarea sarcinilor în domeniul profesional specific și își adaptează propriul comportament în diverse contexte pentru rezolvarea problemelor de la locul de muncă.
  În funcţie de faza de lucru şi de tipul lucrărilor efectuate, montatorii de sisteme de tâmplărie termoizolantă colaborează cu alte categorii de muncitori: zidari, montatori de sisteme opace de termoizolare, ipsosari, muncitori finisori, termici, de ventilaţie etc..
  Calitatea execuţiei decurge din respectarea riguroasă a tehnologiilor, muncitorii având obligaţia de a îndeplini pe tot parcursul activităţilor cerinţele din proiectul de execuţie al lucrării, precum şi normativele tehnice în vigoare.
  Pentru practicarea ocupaţiei sunt necesare capacităţi de rezistenţă la efort, lucru în condiţii de înălţime, de realizare a activităţilor în condiţii procedurale stricte, cu un anumit grad de autonomie.
  Atitudinile principale cerute la locul de muncă sunt: disciplina, seriozitatea, preocuparea profesională, responsabilitatea şi atenţia.

Achiziţii publice

1. Achiziţie servicii catering pentru conferinţa de lansare şi de închidere a proiectului

 • Cerere de ofertă achiziţie servicii catering pentru conferinţa de lansare şi de închidere a proiectului - data publicării anunţului: 25.06.2014 (descarcă .doc, descarcă .pdf)
 • Anunţ câştigător contract - data publicării anunţului: 11.07.2014 (descarcă .pdf)

2. Achiziţie de servicii auditare financiară

 • Cerere de ofertă achiziţie de servicii auditare financiară - data publicării anunţului: 07.07.2014 (descarcă .doc, descarcă .pdf)
 • Anunţ câştigător contract - data publicării anunţului: 24.07.2014 (descarcă .pdf)

3. Achiziţie de servicii de contabilitate (expertiză contabilă)

 • Cerere de ofertă achiziţie de servicii de contabilitate (expertiză contabilă) - data publicării anunţului: 07.07.2014 (descarcă .doc, descarcă .pdf)
 • Anunţ câştigător contract - data publicării anunţului: 24.07.2014 (descarcă .pdf)

4. Achiziţie de servicii tipografice; servicii tipărire şi livrare

 • Cerere de ofertă achiziţie de servicii tipografice; servicii tipărire şi livrare - data publicării anunţului: 23.06.2014 (descarcă .doc, descarcă .pdf)
 • Anunţ câştigător contract - data publicării anunţului: 11.07.2014 (descarcă .pdf)

5. Achiziţie de materiale consumabile

 • Cerere de ofertă achiziţie de materiale consumabile - data publicării anunţului: 10.12.2014 (descarcă .doc, descarcă .pdf)
 • Anunţ câştigător contract - data publicării anunţului: 25.12.2014 (descarcă .pdf)

6. Achiziţie de echipamente FEDR

 • Cerere de ofertă achiziţie de echipamente FEDR - data publicării anunţului: 12.02.2015 (descarcă .doc, descarcă .pdf)
 • Anunţ câştigător contract - data publicării anunţului: 26.02.2015 (descarcă .pdf)

7. Achiziţie de echipamente de lucru şi protecţie

 • Cerere de ofertă achiziţie de echipamente de lucru şi protecţie - data publicării anunţului: 12.02.2015 (descarcă .doc, descarcă .pdf)
 • Anunţ câştigător contract - data publicării anunţului: 26.02.2015 (descarcă .pdf)

Comunicate de presă

21.07.2014

PROIECT ”PROEFICIEN - Calificări Profesionale pentru Eficiență Energetică” , contract POSDRU/164/2.3/S/141674Asociația Producătorilor de Materiale pentru Construcții din România, în parteneriat cu un partener național-Fundația Casa de Meserii a Constructorilor și doi parteneri transnaţionali- Scuola Edile Terni și Formedil–Ente Nazionale per la Formazione e l’Addestramento Professionale, vă invită marți, 22.07.2014, orele 10:00, să participați la Conferința de Lansare a proiectului european «PROEFICIEN - Calificări Profesionale pentru Eficiență Energetică», contract POSDRU/164/2.3/S/141674, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013. Evenimentul va avea loc la Hotel Capital Plaza, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 54, Sector 1, București.
cteşte mai mult ...18.08.2014

PROIECT ”PROEFICIEN - Calificări Profesionale pentru Eficiență Energetică” , contract POSDRU/164/2.3/S/141674Asociația Producătorilor de Materiale pentru Construcții din România, în parteneriat cu un partener național-Fundația Casa de Meserii a Constructorilor și doi parteneri transnaţionali- Scuola Edile Terni și Formedil–Ente Nazionale per la Formazione e l’Addestramento Professionale, anunță începerea înscrieriilor la cursurile realizate în cadrul proiectului european «PROEFICIEN - Calificări Profesionale pentru Eficiență Energetică», contract POSDRU/164/2.3/S/141674, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.
cteşte mai mult ...27.11.2015

PROIECT ”PROEFICIEN - Calificări Profesionale pentru Eficiență Energetică” , contract POSDRU/164/2.3/S/141674Asociația Producătorilor de Materiale pentru Construcții din România, în parteneriat cu un partener național-Fundația Casa de Meserii a Constructorilor și doi parteneri transnaţionali- Scuola Edile Terni și Formedil–Ente Nazionale per la Formazione e l’Addestramento Professionale, anunță finalizarea selecției persoanelor participante la schimbul de experiență din Italia din cadrul proiectului european «PROEFICIEN - Calificări Profesionale pentru Eficiență Energetică», contract POSDRU/164/2.3/S/141674, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.
cteşte mai mult ...14.12.2015

PROIECT ”PROEFICIEN - Calificări Profesionale pentru Eficiență Energetică” , contract POSDRU/164/2.3/S/141674Asociația Producătorilor de Materiale pentru Construcții din România, împreună cu partenerul național-Fundația Casa de Meserii a Constructorilor și doi parteneri transnaţionali- T.e.s.F și Formedil–Ente Nazionale per la Formazione e l’Addestramento Professionale, anunță încheierea proiectului ”PROEFICIEN - Calificări Profesionale pentru Eficiență Energetică”, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, demarat in data de 2 mai 2014.
cteşte mai mult ...14.09.2016

PROIECT ”PROEFICIEN - Calificări Profesionale pentru Eficiență Energetică” , contract POSDRU/164/2.3/S/141674Asociația Producătorilor de Materiale pentru Construcții din România, împreună cu partenerul național-Fundația Casa de Meserii a Constructorilor și doi parteneri transnaţionali- T.e.s.F și Formedil–Ente Nazionale per la Formazione e l’Addestramento Professionale, anunță continuarea activităților proiectului ”PROEFICIEN - Calificări Profesionale pentru Eficiență Energetică”, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, demarat in data de 2 mai 2014 și după finalizarea perioadei de implementare.
cteşte mai mult ...
Apariții în presă

Data publicare - 18.12.2015
Publicatie - 100construct.ro

Prin programul PROEFICIEN au fost școlarizați 500 de meșteri în construcții


Asociația Producătorilor de Materiale pentru Construcții din România, împreună cu partenerul național-Fundația Casa de Meserii a Constructorilor și doi parteneri transnaţionali- T.e.s.F și Formedil–Ente Nazionale per la Formazione e l’Addestramento Professionale, anunță încheierea proiectului ”PROEFICIEN - Calificări Profesionale pentru Eficiență Energetică”, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, demarat in data de 2 mai 2014. Obiectivul general al proiectului l-a constituit creșterea participării la formarea profesională continuă din partea lucrătorilor slab calificați sau necalificați angajați în sectorul construcțiilor/materialelor pentru construcții, prin calificarea sau recalificarea acestora în ocupații relevante pentru sectorul izolației termice a clădirilor.
Data publicare - 25.07.2014
Publicatie - arenaconstruct.ro

CALIFICARI PROFESIONALE PENTRU EFICIENTA ENERGETICA


Asociatia Producatorilor de Materiale pentru Constructii din Romania, in parteneriat cu un partener national-Fundatia Casa de Meserii a Constructorilor si doi parteneri transnationali- Scuola Edile Terni si Formedil-Ente Nazionale per la Formazione e l”Addestramento Professionale, a organziat marti, Conferinta de Lansare a proiectului european , contract POSDRU/164/2.3/S/141674, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013. Proiectul se inscrie in Axa prioritara nr. 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.3 “Acces si participare la formare profesionala continua”, avand o durata de implementare de 18 luni, incepand cu data de 02.05.2014.

Galerie foto


Întrebări şi răspunsuri

• Cine se poate înscrie la cursurile de calificare propuse în cadrul proiectului “PROEFICIEN - Calificări Profesionale pentru Eficienţă Energetică”?

Grupul ţintă al proiectului este format din persoane angajate, ce activează în domeniul construcţiilor/ materialelor pentru construcţii, care au absolvit cel puţin învăţământul general minim obligatoriu.

• Cum mă pot înscrie la aceste cursuri?

Persoanele interesate se pot înscrie prin următoarele modalităţi:
 • prin transmiterea formularul de înregistrare completat la adresele de email: proeficien@gmail.com sau office@apmcr.org ;
 • prin transmiterea formularului de înregistrare completat la numarul de fax: +40-21-3211236;

• Dacă sunt o companie, câţi angajaţi pot înscrie la cursurile de calificare propuse?

Nu există niciun fel de restricţii în ceea ce priveşte numărul de participanţi înscrişi de către o companie.
Locurile fiind limitate, înscrierile se efectuează pentru participanţii care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate în ordinea primirii formularelor de înregistrare completate.

• Care este numărul de cursuri pe care îl poate urma un participant?

Fiecare participant din grupul ţintă menţionat, respectiv persoane angajate, ce activează în domeniul construcţiilor/ materialelor pentru construcţii, se poate înscrie la un singur curs de calificare din cele şase propuse în cadrul proiectului.

• Cum se vor desfăşura cursurile?

Orele de teorie se vor organiza în weekend şi/ sau în timpul săptămânii, după-amiaza, programul stabilindu-se de comun acord cu angajatorul.
Orele de practică se pot desfăşura în şantiere de lucru, care pot fi inclusiv la locul de muncă al angajaţilor.

• Care sunt regiunile în care se va implementa proiectul?

Proiectul se va implementa în regiunile: Bucureşti-Ilfov; Centru; Nord-Est; Nord-Vest; Sud-Est; Sud-Muntenia; Sud-Vest Oltenia; Vest.

• În ce constă examenul final şi ce diplomă obţin în urma participării la curs?

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm sa vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.